Sol·licitud de bonificació de l'IBI


Sol·licitud de bonificació de l'IBI per instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló va aprovar una bonificació de la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

A l'interior d'aquesta noticia trobareu tota la informació per demanar la bonificació.

 

 

El text de l’ordenança de l’Impost de Béns Immobles on contempla aquesta bonificació diu el següent:

“Els béns immobles, tan de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: 

 

Potència elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

Import màxim anual de la bonificació

< 1 kW

0,00 €/any

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any

≥ 2 kW i < 3 kW

300,00 €/any

≥ 3 kW i < 4 kW

450,00 €/any

≥ 4 kW i < 5 kW

600,00 €/any

≥ 5 kW

700,00 €/any

 

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat, i sense que, en cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius. 

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar la sol·licitud pertinent sempre i quan no excedeixi de 2 anys. En aquest supòsit el termini d’aplicació d’aquesta bonificació regulat en el paràgraf anterior s’iniciarà en el període impositiu de l’exercici 2020 i finalitzarà l’exercici 2024. 

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per: 

  • Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric. 

b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena. 

  • Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:
     

a) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas. 

En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució? solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació. 

Per tenir dret a aquesta bonificació?, caldrà presentar a les oficines de l’Ajuntament la sol·licitud pertinent, la qual està formada per la documentació següent: 

- L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s’escau pel seu representant legal davant de l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines de l’ Ajuntament o la web www.santvicencdetorello.cat.

  • Una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres o de la llicència urbanística. 
  • El documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya. 
  • En el cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar el projecte constructiu que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’emissió d’un informe favorable de la concessió del benefici fiscal per part de l’Ajuntament.”

 

Podeu trobar el model normalitzat a l’apartat de documents d’aquesta mateixa notícia.

 

El termini per sol·licitar la bonificació finalitza el 22 de juny de 2020. 

Documents adjunts

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-04-2020 10:34