Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Telèfon - Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Calendari Fiscal 2015

Inici > Ajuntament > Calendari fiscal
Dates de pagament
Concepte que recapta l'ORGT
01/07/2017
Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció
01/09/2017
Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció
01/11/2017
Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció
01/09/2017 - 02/11/2017
Impost sobre béns immobles rústics
01/09/2017 - 02/11/2017
Impost sobre béns immobles rústics construïts
01/03/2017 - 03/05/2017
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
15/09/2017 - 15/11/2017
Impost sobre activitats econòmiques
02/05/2017
Taxa per recollida d'escombraries - 1a fracció - domiciliats
02/10/2017
Taxa per recollida d'escombraries - 2a fracció - domiciliats
02/05/2017 - 04/07/2017
Taxa per recollida d'escombraries - no domiciliats
02/05/2017
Taxa per recollida d'escombraries comercials - 1a fracció - domiciliats
02/10/2017
Taxa per recollida d'escombraries comercials - 2a fracció - domiciliats
02/05/2017 - 04/07/2017
Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliats
02/05/2017 - 04/07/2017
Taxa per recollida d'escombraries comercials - no domiciliats
02/05/2017 - 04/07/2017
Taxa per servei de clavegueram
02/05/2017 - 04/07/2017
Taxa servei de cementiri municipal
02/05/2017 - 04/07/2017
Taxa per entrada de vehicles-guals

Pagament i gestions per Internet
L’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Al web de l'oficina, podreu realitzar pagaments i tràmits per Internet.

www.orgt.diba.catOrdenances fiscals

Codi
Descripció
Annex I Ordenança General
Annex II Categoria carrers
Annex III Mòduls cost d'obres o instal·lacions (ordenança ICIO)
OF-01 Impost sobre Béns Immobles
OF-02 Impost sobre Activitats Econòmiques
OF-03 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
OF-04 Impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
OF-05 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
OF-06 Ordenança general de Contribucions Especials
OF-07 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
OF-08 Taxa pel servei de clavegueram
OF-09 Taxa per l'ocupació de terres d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
OF-10 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
OF-11 Taxa per expedició de documents administratius
OF-12 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
OF-13 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
OF-14 Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
OF-15 Taxa per la prestació del servei d'aigua
OF-16 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
OF-17 Taxa per la utilització del pavelló per part de particulars
OF-18 Taxa per la utilització de la sala polivalent per part dels particulars
OF-19 Taxa per la utilització del teatre Casino per part dels particulars
OF-20 Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats
OF-21 Taxa per la prestació del servei de Centre de Serveis i altres assistencials
OF-22 Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants
OF-23 Taxa per la utilització de la pista de la zona esportiva per part dels particulars
OF-24 Taxa per la llicència d'autotaxi
OF-25 Preu públic per a la prestació del servei de Casal d'Estiu per a joves
OF-26 Preu públic per a la realització d'activitats extraescolars
OF-27 Taxa per a la utilització del Parc del Viver
OF-28 Preu públic per a la utilització de cadires i taules
OF-29 Preu públic per la venda de llibres
OF-30 Preu públic d'inserció de publicitat
OF-31 Taxa d’utilització de la Torre de les Monges per part dels particulars
OF-32 Taxa d’utilització del Casal de la Gent Gran de Borgonyà per part dels particulars
OF-33 Preu públic per a la realització de cursos