Regidories

Urbanisme

La Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que desenvolupen el planejament municipal.
Des de la Regidoria es desenvolupen els mecanismes de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els vilatans en l'àmbit de l'edificació, que van des de la tramitació de les figures de planejament urbanístic fins a l'atorgament de les llicències d'obres.

Hisenda

La funció de la regidoria d’economia i hisenda és la de portar a terme l’activitat econòmica i la gestió financera de l’Ajuntament, això vol dir: portar a terme la gestió dels recursos de la Hisenda Local,  controlar i gestionar el Pressupost de l’Ajuntament, portar, desenvolupar i fiscalitzar, internament, la comptabilitat financera de l’Ajuntament.

 

Esports

La Regidoria d'Esports és el departament de l'Ajuntament que gestiona les competències municipals en matèria esportiva.  Els seus objectius són la promoció esportiva entesa com el suport envers els esportistes dels Clubs Esportius, el foment de les activitats esportives de lleure als ciutadans i la cessió de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica esportiva.

Medi Ambient

Aquesta regidoria s’ocupa de temes relatius a parcs i jardins, lleres i aigües fluvials, educació ambiental i sostenibilitat, contaminació acústica i lumínica, promoció d’energies renovables, promoció de l’estalvi energètic i d’aigua, Agència de l’Energia d’Osona, horts socials, relacions amb altres ens públics.

Benestar Social

Els Serveis Socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals. Els Serveis Socials Municipals són el punt d’accés immediat al primer nivell del Sistema Català de Serveis Socials.  

Els Serveis Socials bàsics ofereixen informació, orientació i atenció social individual, familiar o comunitària a tots els ciutadans que requereixin serveis i/o prestacions de la Xarxa Pública de serveis socials, ja sigui per assolir les necessitats bàsiques i el manteniment de l'habitatge o millorar les condicions de vida i afavorir la participació activa de la gent gran i/o persones amb un grau de discapacitat.  

Promoció Econòmica

Aquesta regidoria té les atribucions de promoció del comerç i la promoció econòmica entesa com a empreses, emprenedoria, ocupació i formació. També s'ocupa de les Fires i de la promoció turistica. 

Salut Pública

Des d'aquesta regidoria s'ofereixen un seguit de serveis amb l'objectiu de completar les necessitats més immediates de la població en matèria de salut: cens caní i de gossos, potencialment perillosos, recollida d´animals rodamóns, desratització i desinfecció d’edificis municipals, manteniment de colònies de gats urbans, etc. 

També es fomenta la donació de sang posant a disposició equipament municipals al voluntaris i professionals.

Noves Tecnologies (TIC)

La regidoria fomenta les tecnologies de la informació i comunicació en l’àmbit intern per millorar l’eficiència. També es treballa en l’àmbit extern per evitar esquerdes digitals, com és el desplegament d ela fibra òptica al municipi.

Obres, Serveis, Pagesia i Món Rural

La regidoria s’ocupa de les obres a la via pública, mobiliari urbà, neteja de via pública, serveis funeraris i cementiri, i enllumenat públic.

Educació

La regidoria d’educació treballa per impulsar polítiques per a contribuir la millora de l’educació en el nostre municipi. Gestiona i vetlla pel bon funcionament del servei educatiu municipal la Llar d’Infants “Els Gallarets”. Dona suport al centre educatiu de primària. Tanmateix s’ocupa del manteniment dels dos centres.

Fomenta i col·labora en propostes de diferents col·lectius especialment amb l’ AMPA dels dos centres. Promou projectes conjunts amb altres institucions com els Espais de Debat Educatiu.

Joventut

L’Ajuntament promou i impulsa polítiques de joventut adreçades a totes les persones joves del poble amb l’objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats de les persones joves en l’accés als recursos que condicionen la seva capacitat d’autonomia personal i fomentar la seva participació en la vida pública.

Cultura

La regidoria de Cultura té responsabilitats sobre la promoció, difusió i foment de la cultura, festes populars i relacions amb altres ens públics.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2016 13:28