Ofertes de feina

2018-03-26 00:00:00

Per acord de Junta de Govern Local del dia 21 de març de 2018 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, dins el Programa Complementari de foment de l’ocupació local. OFERTA DE TREBALL: - 1 peó d’obra pública - 1 peó manteniment piscines Durada: 6 mesos Jornada: completa

Requisits per a tots els aspirants: a)Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència que permeti treballar. b)Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. c)No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria. d)No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. e)Estar en situació d’atur en el moment de signar el contracte de treball, inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei Local d’Ocupació. BASES DE L’OFERTA: Les bases de la convocatòria les podeu consultar a sota a l'apartat documents adjunts o bé al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El procés de selecció es fa per concurs mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats. Presentació d’instàncies fins el 6 d’abril de 2018, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Imatges i vídeos

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '26-03-2018 13:11