Convocatòria de treball: Plaça brigada municipal

2018-06-25 00:00:00

Per acord de Junta de Govern Local en sessió que es va celebrar el dia 6 de juny de 2018 es van aprovar les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça d’ajudant de serveis municipals per a la brigada municipal funcionari interí vacant en la plantilla municipal, mitjançant el sistema de concurs oposició. Teniu temps per presentar les sol·licituds fins el dia 16 de juliol. Podeu trobar les bases a l'interior de la noticia.

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals, des de l'endemà de la publicació al DOGC (fins al 16 de Juliol)

Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça que s'opti, s'han de dirigir a l’alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, i es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula a la Llei 39/2015, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com estableix l'article 77 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La sol·licitud ha d'anar acompanyada per: — Fotocòpia del NIF o, si escau, del passaport. — Currículum vitae de l'aspirant. Informe de vida laboral. — Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.

Imatges i vídeos

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '26-06-2018 13:34