Contractació 2 porters/es per la temporada d'estiu 2018

2018-04-19 03:00:00

S'obre el procés de selecció per contractar 2 porters/es per la temporada estiu 2018. El contracte serà del 16 de juny al 3 de setembre de 2018. El termini per presentar les instàncies serà del 23 d’abril fins al 4 de maig a les 20 hores. Podeu descarregar el formulari a l'interior de la noticia.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: Regular el procés de selecció per contractar 2 porters/es per la temporada estiu 2018 2. FUNCIONS BÀSIQUES: Les funcions bàsiques del lloc de treball a cobrir seran: - Col•laboració amb el regidor en la programació de les accions a executar en l’àmbit del servei de piscina - Control d’accés dels usuaris a les instal•lacions de la piscina municipal - Fer l’obertura i el tancament de la caixa diària - Ajudar puntualment en el servei del manteniment de les instal•lacions, si s’escau - I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes 3. RETRIBUCIONS: El salari serà de 850 € bruts/mes. 4. DURACIÓ DEL CONTRACTE: El contracte serà del 16 de juny al 3 de setembre de 2018. 5. HORARI: L’horari serà distribuït entre les persones contractades de: - 2/4 de 10 del matí a les 8 del vespre (juliol i agost) - 10 del matí a les 19:30h del vespre (juny i setembre) 6. REQUISITS DELS ASPIRANTS: Les persones que concorrin en aquestes places hauran de reunir els següents requisits: - Haver complert 16 anys. - Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la UE o estrangers amb permís de treball. - No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. - No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents. - Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Sant Vicenç de Torelló. - Coneixements de la llengua catalana. 7. PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: Els sol•licitants hauran de presentar en el registre general d’aquest Ajuntament la següent documentació: - DNI. - Declaració de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents. - Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. - Currículum vitae. - Acreditació de mèrits (informe de vida laboral, contractes, certificats d’empresa...) 8. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: del 23 d’abril fins al 4 de maig de 2018, a les 20 hores. 9. VALORACIÓ DE MÈRITS: - Experiència: 0,5 punts per mes, amb un màxim de 3 punts - Persones majors de 16 anys i menors de 30: 2 punts - Persones inscrites a l’atur: 1 punt - Entrevista: 3 punts Els mèrits hauran d’acreditar-se. En totes les tasques esmentades si es donés una situació d’empat entre diferents candidats aquest es resoldrà per sorteig.

Imatges i vídeos

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '19-04-2018 10:10